PRZYŁĄCZ SIĘ!

1. KLIENT – składa w Katowickich Wodociągach S. A. zlecenie na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Niezbędnym załącznikiem do zlecenia na wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z nakładką S+U wraz z wyrysem i wypisem z rejestru gruntów, z zaznaczoną drogą dojazdową i lokalizacją obiektu projektowanego lub istniejącego. Mapę zasadniczą z nakładką S+U można nabyć w U. M. Katowice Wydziale Geodezji ul. Młyńska 4.

DBK/RS/002 – Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.. DBK/RS/002 – Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl bądź poprzez iBOK.

2. KLIENT – otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. opracowane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Klient może odebrać warunki osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub mogą być one przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta. Katowickie Wodociągi S. A. opracowują warunki techniczne na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia zlecenia.

3. KLIENT – wybiera uprawnionego projektanta, który opracowuje projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Katowickie Wodociągi S. A. oferują na warunkach konkurencyjnych opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej.

   DBK/IP/009 – Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. DBK/IP/009 – Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej. 

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

4. KLIENT – składa w Katowickich Wodociągach S. A. wniosek z 2 egz. projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego celem jego uzgodnienia.
Projekt należy złożyć wraz z:

 • aktualnymi warunkami technicznymi wraz z załącznikiem mapowym wydanymi przez Katowickie Wodociągi S. A.,
 • opinią z Narady Koordynacyjnej działającej przy Referacie Prowadzenia Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego U. M. Katowice wraz z załącznikiem mapowym, jeśli dana inwestycja wymaga takiego uzgodnienia,
 • dokumentem własności terenu lub oświadczeniem o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • uzgodnieniami ze wszystkimi właścicielami działek, po których będzie przebiegała sieć wodociągowa lub kanalizacyjna wraz z przyłączami (w tym z dokumentem potwierdzającym wyrażanie zgody przez MZUiM w Katowicach na zajęcie pasa drogowego),
 • zgodą wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której projektowane jest przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne,
 • kserokopią uprawnień projektanta,
 • kserokopią o przynależności projektanta do OIIB,
 • inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym.

   DBK/IP/009 – Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej.DBK/RS/003 – Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej.

Wniosek wraz z projektem może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice.

5. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. – uzgadniają pod względem technicznym projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Katowickie Wodociągi S. A. uzgadniają projekt w ciągu 30 dni od daty jego złożenia w Spółce z kompletem niezbędnych dokumentów, o których mowa w pkt 5.

6. KLIENT – otrzymuje od Katowickich Wodociągów S. A. uzgodnienie wraz z 1 egz. projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Klient może odebrać uzgodnienie wraz z projektem osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub może być ono przesłane pocztą zgodnie z dyspozycją Klienta.

7. KLIENT – zgłasza w Biurze Obsługi Klienta gotowość realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ze zleceniem na pełnienie nadzoru nad budową. 

   DBK/IN/007 – Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej lub prowadzenia nadzoru branżowego. DBK/IN/007 – Zlecenie wykonania wcinki do sieci wodociągowej lub prowadzenia nadzoru branżowego. 

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl bądź poprzez iBOK.

8. KLIENT – zleca wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami budowę przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

9. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. – telefonicznie kontaktują się z Wykonawcą w celu uzgodnienia terminu kontroli technicznej i nadzoru nad budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przed jego zasypaniem.

10. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. – wykonują wcinkę do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

11. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. – wykonują odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

   DBK/IN/008 – Zlecenie dokonania odbioru technicznego/końcowego. DBK/IN/008 – Zlecenie dokonania odbioru technicznego/końcowego. 

Zlecenie może zostać złożone osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłane pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl bądź poprzez iBOK.

12. KLIENT – podpisuje w Biurze Obsługi Klienta umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy:

 • Spółki prawa handlowego:
  dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  aktualny KRS,
  jeżeli umowę podpisują osoby nie wymienione w KRS – pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
  dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  numer(y) PESEL,
  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
  zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
  zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,
  jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.
 • Osoby fizyczne:
  dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości (aktualny wypis z księgi wieczystej, akt notarialny),
  numer(y) PESEL, NIP,
  jeżeli umowę podpisują osoby inne niż właściciel nieruchomości- pełnomocnictwa dla osób reprezentujących.


   Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.DBK/011 – Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Wniosek wraz z załącznikami może zostać złożony osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub przesłany pocztą na adres: Katowickie Wodociągi S. A. ul. Obr. Westerplatte 89, 40-335 Katowice, ewentualnie faksem pod nr 32 78 82 503, drogą elektroniczną na adres: bok@wodociagi.katowice.pl bądź poprzez iBOK.

13. KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A. – montują wodomierz.

14. KLIENT – odbiera jeden egzemplarz protokołu zdawczo – odbiorczego po dostarczeniu do Biura Obsługi Klienta map geodezyjnych z naniesionym przebiegiem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wraz z kartami zasuw lub studni kanalizacyjnych.

Pobierz ulotkę: Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnejZapraszamy także na stronę poświęconą Fazie I Etapu II projektu: