Cele projektu

Najważniejszym celem projektu jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, co pozwoli na likwidację niedoborów odprowadzania ścieków. Docelowo projekt zakłada, że blisko 100% mieszkańców Aglomeracji Katowice będzie miała możliwość korzystania ze zbiorczego systemu odprowadzania ścieków. Zakres inwestycji niezbędnych do osiągnięcia tego celu obejmuje m.in.: budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych, w systemie grawitacyjno-tłocznym z sieciowymi przepompowniami ścieków oraz modernizację istniejącej sieci. Po zrealizowaniu Projektu efektywność oczyszczania ścieków będzie zgodna z wymogami prawa krajowego i unijnego.

 

Cele szczegółówe:

  • podłączenie do systemu kanalizacyjnego nowych użytkowników: 4471 mieszkańców w Aglomeracji Katowice oraz 725 mieszkańców w Aglomeracji Sosnowiec.
  • przekierowanie, w wyniku modernizacji istniejącej sieci na oczyszczalnie 10781 RLM w Aglomeracji Katowice oraz 6883 RLM w Aglomeracji Sosnowiec.
  • wzrost poziomu skanalizowania na obszarze Aglomeracji Katowice z 83,6% do 84,6% (w odniesieniu do terenu Miasta Katowice, czyli obszaru działania Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 79,8% do 81,1%).
  • wzrost poziomu skanalizowania na obszarze Aglomeracji Sosnowiec z 94,1% do 94,7%, (w odniesieniu do terenu Miasta Katowice, czyli obszaru działania Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 90,1% do 95,7%),
  • poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,
  • stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia wynikających ze zwiększenia poziomu inwestycji infrastrukturalnych na obszarze Projektu,
  • poprawa niezawodności odbioru oraz oczyszczania ścieków.

 

Zakres prac realizowanych w ramach Projektu:

  • budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych. Łączna długość nowobudowanych rurociągów grawitacyjnych wynosi L=34,78 km, rurociągów tłocznych L=0,35 km. Ilość planowanych przepompowni ścieków wynosi 3 kpl.
  • modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez budowę nowych kanałów po trasach istniejących, w tym rurociągów grawitacyjnych L=25,41 km, rurociągów tłocznych L=8,23km. Ilość nowobudowanych w ramach modernizacji przepompowni ścieków wynosi 4 kpl., natomiast modernizowanych istniejących przepompowni 2 kpl.

 

Rezultaty Projektu:

W wyniku realizacji Fazy II etapu II Projektu do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 22860 mieszkańców, z czego 5196 mieszkańców z tytułu budowy nowych odcinków sieci i 17664 przełączonych na oczyszczalnie z tytułu modernizacji sieci.

Przewidywany przyrost ilości ścieków sanitarnych, odprowadzanych do oczyszczalni komunalnych do 2015r., w wyniku realizacji Fazy II Etapu II Projektu, wyniesie 2744 m3/d.

Pobierz ulotkę: Zlecenie wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnejZapraszamy także na stronę poświęconą Fazie I Etapu II projektu: